Privacyverklaring

Gegevensverwerking op een verantwoorde en veilige wijze

Uw privacy is voor ons van groot belang

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doeleinden en rechtsgronden wij gegevens verwerken en informeren wij u over uw privacyrechten.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken van (potentiële) klanten, leveranciers en werknemers de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, titel, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, IP-adres, locatiegegevens, apparaatgegevens, internetbrowsergegevens, gegevens over uw activiteiten op onze websites, in onze applicaties en over verschillende websites heen. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor de uitvoering en het sluiten van overeenkomsten, afhandeling van betalingen, levering van diensten en producten, u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten, u te informeren over wijzigingen in overeenkomsten en (algemene) voorwaarden, de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te beheren, bestrijding en voorkoming van fraude, en om ons te houden aan plichten die uit de wet voortvloeien. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om ons aanbod van diensten en producten af te stemmen op uw interesses, en om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen en verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen met derden persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij door een derde persoonsgegevens laten verwerken, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst om de bescherming van uw persoonsgegevens en privacyrechten te kunnen waarborgen. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden geschiedt uitsluitend voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden en rechtsgronden.

Beveiliging en bewaring persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en treffen passende maatregelen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens te voorkomen. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaartermijn, zullen wij de gegevens na het verstrijken van deze termijn wissen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie, aanvulling, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, minder gegevens te laten verwerken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Een verzoek tot uitoefening van een of meerdere voorgaande rechten kunt u via e-mail of post indienen. Wij vragen u voor identificatiedoeleinden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U mag op de kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en burgerservicenummer onleesbaar maken. Uiterlijk binnen een maand ontvangt u op uw verzoek een antwoord.

Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan heeft u het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Voor privacy-gerelateerde vragen en AVG-verzoeken kunt u ons op een van de onderstaande manieren bereiken.

PGP/GPG-sleutel: 0x32BED4AAwww.carlsgroup.com/assets/pgp/0x32BED4AA-privacy.asc

Postbus 23
2300 AA Leiden
Nederland

Fax: +31 (0)88-2030899

Verbinding verbroken

Bezig met verbinding herstellen